Polityka Prywatnośći

Polityka prywatności
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest KOTŁOPLAZM (dalej także: Administrator Danych). KOTŁOPLAZM dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów KOTŁOPLAZM, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie KOTŁOPLAZM, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez KOTŁOPLAZM. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia KOTŁOPLAZM przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody KOTŁOPLAZM, jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

Polityka prywatności

KOTŁOPLAZM, jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. KOTŁOPLAZM zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

Ze wskazanych w pkt 9.1. względów KOTŁOPLAZM wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów KOTŁOPLAZM.

Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną – stosującą protokół SSL – wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności KOTŁOPLAZM należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

KOTŁOPLAZM

CIEŚLE 13

63-300 PLESZEW

Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania skorzystania z pełni z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli KOTŁOPLAZM. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ze wskazanych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym (przedstawicielowi KOTŁOPLAZM) należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych Usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie lub wybierane przez Użytkownika podczas rejestracji. KOTŁOPLAZM umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 7.2. KOTŁOPLAZM wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych KOTŁOPLAZM w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

KOTŁOPLAM

CIESLE 13

63-300 PLESZEW

mail: biuro@kotloplazm.pl

Udzielenie KOTŁOPLAZM przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez KOTŁOPLAZM, jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe rozumie się możliwość przesyłanie reklam i linków sponsorowanych, przekazywanie danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym, telemarketing.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez KOTŁOPLAZM, jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

Dane osobowe są przekazywane KOTŁOPLAZM przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług droga elektroniczną przez KOTŁOPLAZM uniemożliwia Rejestrację, złożenie zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez KOTŁOPLAZM oraz uniemożliwiać może rozpatrzenie reklamacji.

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez KOTŁOPLAZM zgłaszany jest przez KOTŁOPLAZM Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Każdy, kto przekaże KOTŁOPLAZM swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. KOTŁOPLAZM zapewnia możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez KOTŁOPLAZM.

KOTŁOPLAZM może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec KOTŁOPLAZM z tytułu świadczenia na jego rzecz niektórych Usług określonych, jako płatne lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

KOTŁOPLAZM chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze KOTŁOPLAZM, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników KOTŁOPLAZM zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez KOTŁOPLAZM 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

„Cookies” KOTŁOPLAZM stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer KOTŁOPLAZM na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług KOTŁOPLAZM. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:

zapamiętania informacji o użytkowniku;

umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty;

statystycznych;

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. MISSU-DESIGN wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług przez danego użytkownika.

Informacje zawarte w „logach dostępowych”

KOTŁOPLAZM zbiera dane dotyczące korzystania z oferowanych przez nią Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów serwisów KOTŁOPLAZM. KOTŁOPLAZM informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązana do udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na właściwe żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

Odnośniki do innych stron internetowych

KOTŁOPLAZM umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od KOTŁOPLAZM. Informacje w dziennikach

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług KOTOPLAZM za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery KOTŁOPLAZM automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

Komunikacja KOTŁOPLAZM z Użytkownikami

KOTŁOPLAZM może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług KOTŁOPLAZM.

Treści Niepożądane

KOTŁOPLAZM zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich serwisów wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Zmiany Polityki prywatności

Treść niniejszej Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisów KOTŁOPLAZM. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju serwisów i działalności KOTŁOPLAZM.

O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony przez KOTŁOPLAZM poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie serwisu KOTŁOPLAZM.